About MOTION


What is MOTION?

MOTION’s context lies in overtourism in five EU regions: Toruń, Poland; Granada, Spain; Klaipeda, Lithuania; Fehmarn, Germany; and Rovaniemi, Finland. The project addresses overtourism problems, such as overcrowding, tourism’s problems with residents, environmental & heritage degradation, and low-quality experiences.  

The aim of the project is to develop solutions for top tourist destinations that suffer from mass tourism (e.g. UNESCO World Heritage Sites ). The focus is on protecting the locations and their environment.

Six project partners, Laurea UAS, Kiel UAS, Nicolaus Copernicus University in Toruń, University of Granada, Klaipėda University and municipality of Monachil, form a strategic partnership to create awareness leading  to actions to combat overtourism issues.

Awareness and actions are aided by MOTION’s objective to help SMEs and students generate solutions and new sustainable tourism services with Futures and Design Thinking. At least 125 students and 14 teachers and professors will participate in this process, together with at least 25 SMEs (small business enterprises) and five associate partners. Additional students will participate in many activities through their interest and studies at their HEIs. Residents in the regions will be involved in some ways during the project.

The priorities of MOTION include the environmental and climate goal, innovative practices in a digital era, and tackling skills gaps and mismatches. With the activities, MOTION focuses on the priorities, aims and objectives to create awareness on sustainable tourism and overtourism issues.

About Motion in our Partner languages:

DEUTSCH: Was ist MOTION?


Das Hauptthema von MOTION ist der Übertourismus in fünf EU-Regionen: Toruń, Polen; Granada, Spanien; Klaipeda, Litauen; Fehmarn, Deutschland; und Rovaniemi, Finnland. Das Projekt befasst sich mit Problemen des Übertourismus, wie Überfüllung, Probleme des Tourismus mit den Einwohnern, Schädigung der Umwelt und des kulturellen Erbes sowie minderwertige Erlebnisse.

Ziel des Projekts ist es, Lösungen für Top-Tourismusziele zu entwickeln, die unter dem Massentourismus leiden (z. B. UNESCO-Welterbestätten). Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Schutz der Orte und ihrer Umwelt.

Sechs Projektpartner, die Fachhochschule Laurea, die Fachhochschule Kiel, die Nikolaus-Kopernikus-Universität in Toruń, die Universität Granada, die Universität Klaipėda und die Gemeinde Monachil, bilden eine strategische Partnerschaft, um das Bewusstsein für die Problematik des Übertourismus zu schärfen und Maßnahmen zu ergreifen.

Die Sensibilisierung und die Maßnahmen werden durch das Ziel von MOTION unterstützt, kleine bis mittelständische Unternehmen und Studenten bei der Entwicklung von Lösungen und neuen nachhaltigen Tourismusdienstleistungen mithilfe von Future- und Design-Thinking. Mindestens 125 Studenten und 14 Lehrer und Professoren werden an diesem Prozess teilnehmen, zusammen mit mindestens 25 kleine bis mittelständische Unternehmen und fünf assoziierten Partnern. Weitere Studierende werden durch ihr Interesse und ihr Studium an ihren Hochschulen an vielen Aktivitäten teilnehmen. Die Bewohner der Regionen werden in das Projekt einbezogen.

Zu den Prioritäten von MOTION gehören das Umwelt- und Klimaziel, innovative Praktiken im digitalen Zeitalter und die Bekämpfung von Qualifikationsdefiziten und -defiziten. Mit den Aktivitäten konzentriert sich MOTION auf die Prioritäten und Ziele, um ein Bewusstsein für nachhaltigen Tourismus und Übertourismus zu schaffen.

LITHUANIAN: Kas yra MOTION?

MOTION’s kontekstas siejamas su pertekliniu turizmu penkiuose ES regionuose: Torūnėje, Lenkija; Granada, Ispanija; Klaipėda, Lietuva; Fehmarn, Vokietija; ir Rovaniemi, Suomija. Projektas skirtas perteklinio turizmo problemoms spręsti, tokioms kaip pernelyg intensyvus lankymas, turizmo sąlygotos problemos vietinių gyventojų atžvilgiu, aplinkos ir paveldo degradacija bei nekokybiška patirtis.  

Projekto tikslas yra parengti sprendimus populiariausioms turistinėms vietoms, kurios kenčia nuo masinio turizmo (pvz., UNESCO pasaulio paveldo objektai). Pagrindinis dėmesys skiriamas vietovių ir jų aplinkos apsaugai.

Šeši projekto partneriai, Laurea UAS, Kiel UAS, Nicolaus Copernicus University Torūnėje, University of Granada, Klaipėdos Universitetas ir Monachil savivaldybė, suformavo strateginę partnerystę, skatinančią sąmoningumą, įgalinantį spręsti perteklinio turizmo problemas.

Sąmoningumas ir veiklos sąlygoja MOTION tikslų įgyvendinimą – padėti SVV ir studentams kurti sprendimus ir naujas tvaraus turizmo paslaugas, taikant ateities ir kūrybinio mąstymo metodus. Šiame procese dalyvaus mažiausiai 125 studentai, 14 dėstytojų ir profesorių kartu su mažiausiai 25 SVV (smulkaus ir vidutinio verslo įmonėmis) ir penkiais asocijuotais partneriais. Kiti studentai dalyvaus daugybėje veiklų, domėdamiesi ir studijuodami savo aukštojo mokslo institucijose. Projekto metu regionų gyventojai bus taip pat įtraukti į projekto veiklas.

MOTION prioritetai aprėpia su aplinka ir klimatu susijusius tikslus, novatorišką praktiką skaitmeninėje eroje, įgūdžių spragų bei neatitikimų šalinimą. MOTION sutelkia dėmesį į prioritetus, tikslus ir uždavinius, kad padidintų supratimą apie tvarų turizmą ir perteklinio turizmo problema

SPANISH: Qué es MOTION?

El proyecto MOTION se enfoca en problema del turismo masificado, considerando cinco regiones de la UE: Toruń, Polonia; Granada, España; Klaipeda, Lituania; Fehmarn, Alemania; y Laponia, Finlandia. El proyecto aborda problemas de masificación turística como la saturación, los problemas del turismo con los residentes, la degradación ambiental y del patrimonio y las experiencias de baja calidad.

El objetivo del proyecto es desarrollar soluciones para los principales destinos turísticos que sufren el turismo de masas (por ejemplo, Patrimonios Mundial de la UNESCO). La atención se centra en proteger las ubicaciones y su entorno.

Seis socios del proyecto: Laurea UAS, Kiel UAS, la Universidad Nicolaus Copernicus, la Universidad de Granada, la Universidad Klaipėda y el municipio de Monachil, forman una asociación estratégica para crear conciencia que conduzca a acciones para combatir los problemas del turismo masificado.

La concienciación y las acciones se apoyan en el objetivo de MOTION de ayudar a las pymes y los estudiantes a generar soluciones y nuevos servicios de turismo sostenible con una metodología basada en el desarrollo de escenarios y de innovación centrada en el turista (Design Thinking). En este proceso participarán al menos 125 estudiantes y 14 docentes y profesores, junto con al menos 25 pymes (pequeñas empresas) y cinco socios. Otros estudiantes participarán en muchas actividades de acuerdo a su interés y estudios en sus universidades. Los residentes de las regiones serán incluidos también en el proyecto.

Las prioridades de MOTION incluyen el objetivo ambiental y climático, el desarrollo de prácticas innovadoras en la era digital y la formación en habilidades. Con estas actividades, MOTION delimita prioridades, metas y objetivos para crear conciencia sobre el turismo sostenible y los problemas de la masificación turística.

POLISH: Czym jest MOTION?

MOTION skupia się na zjawisku tzw. overtourism’u w pięciu miastach i regionach UE: w Polsce będzie to miasto Toruń, a ponadto Granada (Hiszpania), Kłajpeda (Litwa), wyspa Fehmarn (Niemcy) i Rovaniemi (Finlandia). Projekt dotyczy problemów wynikających z nadmiernej turystyki i wzmożonego napływu turystów, jak obniżenie komfortu życia mieszkańców, doświadczenia niskiej jakości usług turystycznych, czy degradacja środowiska naturalnego i dziedzictwa.

Celem projektu jest opracowanie rozwiązań dla najważniejszych ośrodków turystycznych dotkniętych masową turystyką (np. obiekty światowego dziedzictwa UNESCO). Nacisk kładziony jest na ochronę lokalizacji i ich środowisk.

Sześciu partnerów projektu – dwa uniwersytety nauk stosowanych: Laurea UAS (Finlandia) i Kiel UAS (Niemcy) oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet w Kłajpedzie, Uniwersytet w Granadzie wraz z gminą Monachil (Hiszpania) tworzą strategiczne partnerstwo w celu budowania świadomości prowadzącej do działań mających na celu zwalczanie problemów związanych z nadmierną turystyką.

Świadomość i działania są wspierane przez cel MOTION, aby pomóc MŚP i studentom w tworzeniu rozwiązań i nowych zrównoważonych usług turystycznych z wykorzystaniem metod Futures i Design Thinking. W procesie tym weźmie udział co najmniej 125 studentów oraz 14 nauczycieli i profesorów, a także co najmniej 25 MŚP i pięciu partnerów stowarzyszonych. Dodatkowo, studenci będą uczestniczyć w wielu zajęciach w ramach swoich zainteresowań w ramach studiów na swoich uczelniach. Podjęta zostanie także próba zaangażowania w projekcie mieszkańców regionów.

Priorytety MOTION obejmują cel środowiskowy i klimatyczny, innowacyjne praktyki w erze cyfrowej oraz eliminowanie niedoborów i niedopasowań umiejętności. Poprzez działania MOTION koncentruje się na priorytetach, celach i zadaniach, tak by zwiększyć potrzebę działań na rzecz zrównoważonej turystyki i świadomość problemów wynikających z nadmiernej turystyki.

Suomeksi: Mikä on MOTION?

MOTIONin asiayhteys liittyy yliturismiin viidellä EU-alueella: Toruń, Puola; Granada, Espanja; Klaipeda, Liettua; Fehmarn, Saksa; ja Rovaniemi, Suomi. Hanke keskittyy yliturismiin liittyviin ongelmiin, kuten väenpaljous, turistien ongelmat asukkaiden kanssa, ympäristön ja perinteen heikentyminen, ja kokemukset heikosta laadusta.

Hankkeen tavoitteena on kehittää näille massaturismin turismikohteille ratkaisuja. Tarkoituksena on suojella alueita ja niiden ympäristöä.

Kuusi hankekumppania, Laurea-ammattikorkeakoulu, Kiel UAS, Nicolaus Copernicus University Toruńissa, University of Granada, Klaipėda University ja Monachilin kunta, muodostavat strategisen kumppanuuden tavoitteena lisätä tietoisuutta, joka johtaa yliturismin ongelmien ratkaiseviin toimintoihin.

Tietoisuutta and toimintaa tukee MOTIONin tavoite auttaa pk-yrityksiä ja opiskelijoita kehittämään uusia kestäviä matkailun ratkaisuja tulevaisuus- ja palveluajattelun menetelmien avulla. Ainakin 125 opiskelijaa ja 14 lehtoria sekä professoria osallistuvat tähän prosessiin 25 pk-yrityksen kanssa, joiden lisäksi ainakin viisi muuta aluekumppania. Hankkeen aikana useat opiskelijat osallistuvat hankkeen muihin toimintoihin kiinnostustensa ja opintojensa mukaisesti. Paikalliset asukkaat ovat osana tiettyä toimintoja hankkeen aikana

MOTIONin päämäärät sisältävät ympäristö- ja ilmastotavoitteet, innovatiiviset toiminnot digitaalisen aikakauden aikana, sekä kohdentaa erilaisia taitojen puutteita. Toimintojensa avulla MOTION keskittyy päämääriin ja tavoitteisiinsa luodakseen tietoisuutta kestävästä matkailusta ja yliturismiin liittyvistä ongelmista.